0904 415 391  |  info@alegra-consult.sk

Kontaktný formulár

Alegra Consult

Účtovníctvo


Našimi zásadami sú kvalita, presnosť, zodpovednosť a diskrétnosť.

Jednoduché účtovníctvo

Komplexné účtovníctvo

Vedenie jednoduchého účtovníctva je zložitejšie než vyzerá. Viesť správnym spôsobom peňažný denník, evidenciu zásob a pokladničných či daňových dokladov môže byť časovo náročné a pracné. Vykonávame úplné spracovanie jednoduchého účtovníctva pre živnostníkov a malých podnikateľov.

Jednoduché účtovníctvo - služby

 • Vedenie peňažného denníka, pokladničnej knihy, knihy prijatých a vystavených faktúr
 • evidencia pokladničných dokladov, bankových dokladov, ostatných záväzkov a pohľadávok
 • evidencia zásob, krátkodobého majetku a dlhodobého majetku
 • spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH
 • vypracovanie daňového priznania k DPH, a kontrolného výkazu k DPH
 • vypracovanie priznania k dani z príjmu
 • vypracovanie dane z motorových vozidiel
 • spracovanie mzdovej agendy
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky vrátane daňového priznania dane z príjmov a potrebných výkazov
 • účtovné a podnikateľské poradenstvo

Podvojné účtovníctvo

Komplexné účtovníctvo

Poskytujeme kompletné spracovanie podvojného účtovníctva pre právnické osoby, spracovanie miezd, daňové, účtovné a podnikateľské poradenstvo.

Podvojné účtovníctvo - služby

 • Kontrola formálnej a vecnej správnosti dokladov
 • posudzovanie oprávnenosti nákladov
 • spracovanie dokladov - odberateľské a dodávateľské faktúry, príjmové a výdavkové pokl. doklady, bank. výpisy, interné doklady
 • vedenie hl. knihy, účtovného denníka, pokladničnej knihy
 • vedenie kníh odberateľských a dodávateľských faktúr
 • vedenie analytickej evidencie
 • evidencia pohľadávok a záväzkov, majetku, DPH
 • vypracovanie daňových priznaní a kontrolného výkazu k DPH
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • účtovné poradenstvo.

Konzultácie

Informácie, základ úspechu

Naši pracovníci a spolupracovníci majú niekoľkoročné skúsenosti v oblasti vedenia účtovníctva malých, stredných i veľkých firiem. Neustále sa vzdelávame a sledujeme zmeny v legislatíve. Klientom poskytujeme vždy kvalitné, aktuálne a presné informácie.

Ďaľšie služby

k vedeniu jednoduchého a podvojného účtovníctva poskytujeme

 • vedenie knihy jázd
 • vystavenie cestovných príkazov – domáci, zahraničný
 • výkazy – štatistické, ostatné - mesačné, kvartálne alebo ročné
 • podklady a výkazy pre banky pri žiadosti o úver
 • rekonštrukcia účtovníctva
 • a iné...